งานจิตรกรรม ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
งานเขียนภาพเหมือน ภาพสามมิติ
ภาพเทคนิคพิเศษ (แต่งเก่า)

งานออกแบบ สร้างซุ้มสัญลักษณ์ ประติมากรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก
งานออกแบบ จัดสร้างเวที งาน Event
งานประดับตกแต่งสถานที่  ไฟประดับ ในวาระ และพิธีการต่าง ๆ

งานออกแบบป้ายร้าน ป้ายองค์กร
งานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย